Przejdź do głównej zawartości

Przyczyna dyskryminacji

Zgodnie z art. 183b § 1 pkt 2 w zw. z art. 183a § 1 k.p. za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, w szczególności: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, którego skutkiem jest m.in. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia.

Co to oznacza dla pracownika?

Pracownik, który wywodzi swoje roszczenie z faktu naruszenia wobec niego zakazu dyskryminacji obowiązany jest wskazać przyczynę nierównego traktowania, np. wiek, niepełnosprawność, zatrudnienie na czas określony. Brak uprawdopodobnienia tej przyczyny (niedozwolonej przyczyny) będzie skutkować oddaleniem powództwa pracownika.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2015 roku, sygn. akt I PK 339/14, wskazał, że niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu tylko wtedy, gdy jest skutkiem różnicowania sytuacji pracowników z jednej lub kilku przyczyn wskazanych w art. 183a k.p. Stanowisko takie prezentuje Sąd Najwyższy również w wyroku z dnia 2 lipca 2012 r., I PK 48/12, oraz z dnia 2 października 2012 r., I PK 82/12, OSNP 2013 nr 17-18, poz. 202).


Jeśli zatem pracownik zarzuca pracodawcy naruszenie przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji i domaga się zastosowania przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, to powinien wskazać przyczynę, ze względu na którą dopuszczono się wobec niego aktu dyskryminacji oraz okoliczności dowodzące nierównego traktowania z tej przyczyny (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 9 stycznia 2007 r., II PK 180/06, OSNP 2008 nr 3-4, poz. 36; z dnia 18 sierpnia 2009 r., I PK 28/09, z dnia 21 stycznia 2011 r., II PK 169/10, z dnia 10 maja 2012 r., II PK 227/11, OSNP 2013 nr 9-10, poz. 107; z dnia 14 maja 2014 r., II PK 208/13).

Komentarze

Publikowanie komentarza