Przejdź do głównej zawartości

Uprawnienia pracownicy w ciąży w przypadku likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia upadłości pracodawcy

Likwidacja pracodawcy lub ogłoszenie upadłości pracodawcy nie pozbawia pracownicy w ciąży uprawnień związanych z rodzicielstwem. W okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego pracownicy, gdy dojdzie do likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia jego upadłości, pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownicą umowę o pracę. Pracodawca powinien w takiej sytuacji zastosować tryb wypowiedzenia umowy o pracę. Dodatkowo pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczeniami, które wówczas przysługują są:
1. zasiłek macierzyński (po porodzie) oraz 
2. zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (do dnia porodu). 

Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Powyższe wynika z art. 177 kodeksu pracy oraz z art. 30 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komentarze