Przejdź do głównej zawartości

Dyscyplinarne zwolnienie nauczyciela na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.

Nauczyciel, który zostanie zwolniony dyscyplinarnie z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. może dochodzić w sądzie przywrócenia do pracy lub odszkodowania z powodu rozwiązania z nim stosunku pracy z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, niezależnie od tego z jakiej przyczyny został zwolniony. Decyduje o tym brzmienie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. i art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 k.p., pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Tymczasem art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela przewiduje, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Uważam, że taki zapis w Karcie Nauczyciela oznacza, że rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – tryb i sposób – zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela w sposób całościowy i wyczerpujący. Tylko konsekwencje rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z nauczycielem z naruszeniem prawa nie zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela (np. roszczenie, które przysługuje nauczycielowi). Stanowisko takie wydaje się być już utrwalone w orzecznictwie sądowym (m.in. uchwała SN z dnia 7.03.1986 r. III PZP 10/86 OSNCP 1987/2-3 poz. 24; wyrok SN z dnia 8 stycznia 2009 r. I PK 137/08; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2003 r. I PK 91/02; wyrok SN z dnia 16.10.1990 I PRN 48/90), co ma istotne znaczenie dla nauczyciela zwalnianego w tym trybie i co oznacza, że jeśli taki tryb został zastosowany do nauczyciela (art. 52 k.p.) w piśmie rozwiązującym stosunek pracy to było to działanie niedopuszczalne w świetle prawa i powinno być korygowane przez sądy w sprawach, które do nich trafiają.

Komentarze