Przejdź do głównej zawartości

Świadczenie kompensacyjne nie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wczoraj, w dniu 4 czerwca, Trybunał Konstytucyjny zajmował się uprawnieniem instruktorów praktycznej nauki zawodu do otrzymania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (sprawa SK 49/12). Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 ustawy przyznającej świadczenie w 
zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do tego świadczenia instruktorów, zatrudnionych w innych jednostkach niż wskazane w tym przepisie, jest zgodny z Konstytucją, a dokładniej z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji. Zdaniem Trybunału odmienne potraktowanie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu nie narusza ani konstytucyjnej zasady równego traktowania przez władze publiczne ani zasady demokratycznego państwa prawnego. W takiej sytuacji instruktorom przysługiwać będzie emerytura na zasadach ogólnych dotyczących wszystkich ubezpieczonych.

Szczegółowo ze sprawą można się zapoznać:

Komentarze