Przejdź do głównej zawartości

Przynależność do związku zawodowego

Każdy z nas ma zagwarantowaną konstytucyjnie wolność zrzeszania się w strukturach związków zawodowych. Tak jak pracownicy mogą zakładać związki zawodowe i przynależeń do nich, tak pracodawcy mogą organizować się w organizacjach pracodawców. Korzystanie z tego uprawnienia nie powinno prowadzić do szykan i dyskryminacji pracowników. W praktyce bywa niestety bardzo różnie. Obawa przed dyskryminacją, a nawet zwolnieniem z pracy (bez względu na ochronę związkową), zniechęca pracowników do zrzeszania się i walki o swoje prawa.


Tymczasem zasada swobody koalicji jest kardynalną zasadą zbiorowego prawa pracy!! Zasada ta jest przewidziana w art. 18(1) § 1 kodeksu pracy oraz w art. 3 ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z wym. ustawą nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. Zasada swobody koalicji została wyrażona także w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 9 lipca 1948 roku, zgodnie z którą, pracownicy i pracodawcy, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, mają prawo, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, tworzyć organizacje według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji.

Zagwarantowanie wolności zrzeszania się przez ustawodawcę niestety ma niewielkie znaczenie w zakresie jej realizacji. Pracodawcy niekoniecznie są przychylnie nastawieni do takich struktur w swoich firmach, a sami pracownicy często zapominają o celu, w jakim związek jest zakładany. Z drugiej strony dla pracowników wydaje się to być jedyna możliwość obrony przed walką z nieprawidłowościami w miejscu pracy. Myślę, że problem w relacjach pracownik-pracodawca-związek zawodowy wynika z niezrozumienia celów i idei tej struktury przez obie strony stosunku pracy...

Komentarze