Przejdź do głównej zawartości

Premia regulaminowa

Pracownik, któremu, zgodnie z umową o pracę, przysługuje premia regulaminowa określona jako premia roczna za rok obrotowy i obliczona procentowo od zysku z działalności gospodarczej podmiotu zatrudniającego, ma prawo do żądania wypłaty takiej premii.

Takie rozstrzygnięcie zapadło we wtorek przed Sądem Rejonowym w W. i nie jest jeszcze prawomocne.

Powódka domagała się zapłaty części premii obliczonej w w.w. sposób od pracodawcy, który nie wypłacił całości przysługującej powódce kwoty argumentując, że zysk, od którego powinna być naliczana premia powinien być obliczany jako kwota netto, a nie brutto. Tymczasem umowa o pracę tego nie precyzowała. Sąd, słusznie, przyjął, że powódka jako pracownik mogła interpretować zapis w ten sposób, że dotyczy on kwoty brutto, zwłaszcza że część premii została naliczona właśnie od kwoty brutto. Jeżeli pracodawca nie zgadzał się z argumentacją pracownika to mógł zastosować wypowiedzenie zmieniające i na przyszłość doprecyzować określenie podstawy naliczania premii. Skoro premia była wypłacana od kwoty brutto to spóźnione i niezasadne wydaje się być twierdzenie, że premia miała być wypłacona od kwoty netto i pracownik po pierwsze powinien zwrócić nadpłaconą premię, a po drugie niewypłacona część premii powinna być pomniejszona o należny podatek i obliczona od kwoty netto.

Spór, który zawisł przed wym. sądem pokazuje jak ważny jest precyzyjny zapis określający warunki przyznawania premii, zarówno, gdy chodzi o premię regulaminową jak i uznaniową.

Komentarze