Przejdź do głównej zawartości

Ustalenie istnienia stosunku pracy

 Wczoraj przeczytałam na portalu www.praca.gazetaprawna.pl artykuł zatytułowany ,,Kiedy osoba zatrudniona na umowie-zleceniu może zostać uznana za pracownika”. Temat jest o tyle istotny, że umowy cywilnoprawne (np. o dzieło, zlecenia, o współpracy) są na porządku dziennym zawierane przez podmiot zatrudniający). Jeżeli osoba zatrudniona wykonuje pracę: określonego rodzaju na rzecz pracodawcy (jest to świadczenie pracy osobiste przez konkretnego pracownika), pod jego kierownictwem (oznacza to kierownictwo co do sposobu wykonania pracy przejawiające się w wykonywaniu poleceń pracodawcy, egzekwowaniu ich, dyscyplinowaniu pracownika, nakładaniu kar porządkowych; stosowaniu wymogu podpisywania list obecności), w określonym miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem, wówczas osoba taka może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Sąd rozpoznający sprawę będzie badał w jakim okresie była świadczona praca w rozumieniu kodeksu pracy oraz jaka była wola stron przy zawieraniu umowy i w trakcie wykonywania pracy. Może się bowiem okazać, że strony świadomie zawarły umowę zlecenia i chciały tylko w takiej formie współpracować. Gdyby jednak tak nie było wówczas stronom przysługuje w.w. uprawnienie.


Co to oznacza?

Gdy pomiędzy stronami zostanie ustalony stosunek pracy, wówczas zarówno pracownika jak i pracodawcę będą obowiązywały postanowienia kodeksu pracy, a więc np. co do długości urlopu wypoczynkowego, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Komentarze