Przejdź do głównej zawartości

Zmiany Kodeksu pracy w 2011 r.

Ustawą z dnia 5 stycznia br. zostały wprowadzone zmiany kodeksu pracy w zakresie świadectwa pracy oraz w zakresie wstępnych badań lekarskich.

W art. 229 § 1 kp konkretyzującym w jakiej sytuacji pracownicy podlegają badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym i kontrolnym) przyjęto, że badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Wcześniej badaniom wstępnym nie podlegały w.w. osoby jeżeli kolejna umowa o pracę była zawierana bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy. Zatem wym. ustawą wydłużono okres jaki musi zaistnieć pomiędzy zawieranymi umowami, aby wstępne badania lekarskie nie były wymagane.

Kolejna zmiana dotyczy obowiązku sporządzenia i wydania pracownikowi świadectwa pracy przy umowach terminowych (na czas określony, na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy) zawieranych kolejno z pracownikiem przez tego samego pracodawcę. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Pracownik ma jednak prawo w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy – wówczas takie świadectwo powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. W praktyce oznacza to, że przy w.w. umowach terminowych zawieranych kolejno po sobie pracodawca nie będzie musiał (jeżeli pracownik tego nie zażąda) wydawać za każdym razem świadectwa pracy (np. gdy umowy są zawierane na krótkie okresy). Takie świadectwo będzie musiał wydać raz na dwa lata.

Komentarze