Przejdź do głównej zawartości

Dalsze uprawnienia pracowników związane z mobbingiem

W związku ze wzrostem spraw, których przedmiotem jest mobbing, warto zastanowić się czy mobbowani pracownicy wybierają słuszną drogę w dochodzeniu swoich praw. Najczęściej są to powództwa kierowane do sądów pracy, chociaż często pracownicy wcale nie chcą występować przeciwko swojemu pracodawcy, chcą dalej pozostawać w dotychczasowym zatrudnieniu, chcą, aby konsekwencje swojego działania ponieśli wyłącznie mobberzy.

Dlatego też warto pomyśleć o innych uprawnieniach przewidzianych przez inne dziedziny prawa, a przedstawiam je skrótowo poniżej.

Po pierwsze, jeżeli zachowania mobbingowe naruszają godność i inne dobra osobiste pracowników, a tak się zazwyczaj dzieje, to mogą oni skorzystać ze środków prawnych przewidzianych przez kodeks cywilny. Pracownik mobbowany może skorzystać z ochrony dóbr osobistych (takich jak np. godność, zdrowie, cześć, dobre imię) – wówczas może żądać zaniechania bezprawnego działania, złożenia odpowiedniego oświadczenia (np. w formie przeprosin na łamach prasy), zadośćuczynienia pieniężnego, zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny.

Jeżeli w mobbingu występują pomówienia szkodzące dobremu imieniu pracownika i łączą się z niesławieniem słownym w formie wyzwisk i obelg, wówczas sprawca takiego czynu ponosi odpowiedzialność karną. W przypadku zniewagi i pomówienia sąd obok kar może orzec nawiązkę ma rzecz pokrzywdzonego lub na cel społeczny.

Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu, może też wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia spowodowany działaniem sprawcy.

Komentarze